Regulamin korzystania z e-Kierowcy

Warunkiem korzystania z systemu transakcyjnego e-Kierowcy oraz funkcji wortalu, jest akceptacja podanego niżej Regulaminu.
Akceptacja Regulaminu e-Kierowcy stanowi oświadczenie, że każdy Użytkownik zapoznał się z warunkami wyszukiwania zawodowych kierowców oraz planowania czasu pracy kierowców za pośrednictwem e-Kierowcy.

§ 1 Zakres

 1. Regulamin dotyczy korzystania z systemu transakcyjnego e-Kierowcy i dokonywania płatności za ułatwienie wyszukiwania zawodowych kierowców przy pomocy ww. serwisu internetowego. Informacje zawarte w e-Kierowcy dotyczące usług przewozu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zbiór danych wykorzystywanych do funkcjonowania serwisu oraz ułatwienia wyszukania kierowcy z wymaganymi umiejętnościami.
 2. Regulamin dotyczy korzystania z funkcji wortalu internetowego e-Kierowcy, w tym z ogłoszeń, prezentacji, komentarzy. Określa w szczególności zakres i warunki świadczenia przez Administratora usług w tym systemie, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora, zasady wzajemnych rozliczeń finansowych, zakres odpowiedzialności, a także informacje porządkowe.

§ 2 Definicje

 1. OS (Operator Systemu) AJSET Sp. z o.o. z siedzibą: 43-316 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465093
 2. e-Kierowcy prowadzony przez OS system transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego udostępniane są usługi wyszukiwania zawodowych kierowców, generowania dokumentów przewozowych oraz planowania czasu pracy kierowców.
 3. Użytkownik podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji (Firma transportowa, Kierowca zawodowy) w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez OS w ramach e-Kierowcy, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Firma transportowa (Zlecający) - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną, korzystająca z serwisu w celu wyszukania i zatrudnienia Kierowcy zawodowego; zamiennie Firma transportowa może być określana jako Zlecający.
 5. Kierowca (Zleceniobiorca) - wybrany przez Firmę transportową podmiot (osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna) zawodowo świadczący i realizujący usługę przewozu osób.
 6. Konto - prowadzone dla Użytkownika przez OS pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach e-Kierowcy.
 7. Rejestracja - procedura zakładania Konta.
 8. Prezentacja - oferta produktów i usług zamieszczona przez Użytkownika na Wortalu
 9. Wortal - strona internetowa dostępna pod adresem www.e-Kierowcy.eu.
 10. Strony transakcyjne – (Użytkownicy) - które za pośrednictwem e-Kierowcy, działającej jako rynek on-line, zawierają między sobą Zlecenie Przewozu.
 11. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący zbiór norm i zasad regulujących korzystanie z e-Kierowcy wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszego dokumentu.
 12. Zlecenie Przewozu – umowa zawierana pomiędzy Firmą transportową a Kierowcą zawodowym w zakresie przewozu osób/towarów za pośrednictwem e-Kierowcy.
 13. Dotpay – system płatności ekspresowej prowadzony przez podmiot zewnętrzny i niezależny od OS.

§ 3 zasady rejestracji i korzystania z e-Kierowcy

 1. Rejestracja w systemie e-Kierowcy dobywa się dwu etapowo: rejestracja wstępna – pozwalająca na wyszukiwanie kierowców i wyliczanie kosztów zatrudnienia, oraz rejestracja pełna – upoważniająca do generowania Zleceń przewozu. Rejestracja wstępna upoważnia Użytkownika również do tworzenia swojej Prezentacji. Kierowca zawodowy po rejestracji wstępnej może utworzyć swój profil kierowcy.
 2. Rejestracji Użytkownika a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w systemie e-Kierowcy, może dokonać osoba, uprawniona w świetle prawa polskiego do reprezentacji Użytkownika.
 3. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy 3. użytkownika, pod którą podmiot ten zamierza występować (login) oraz hasła, a także podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, pełną nazwę pod którą prowadzi działalność lub podmiotu rejestrowanego (firma), adres siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), Numer Identyfikacji Podatkowej, KRS lub wpis do ewidencji, nazwę rejestru właściwego dla podmiotu i numer wpisu, numer konta bankowego a następnie wysłać formularz rejestracyjny..
 4. W przypadku Rejestracji osób fizycznych korzystających z e-Kierowcy, jako konsumentów w rozumieniu art. 221 KC koniecznym jest wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez podanie: nazwy użytkownika (login) oraz hasła, adresu e-mail, swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numeru telefonu komórkowego, Numeru Pesel, Numeru Identyfikacji Podatkowej - opcjonalnie.
 5. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez OS w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133 poz.883 wraz z późniejszymi zmianami. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego stanowi zgodę na przesyłanie na Konto Użytkownika wszelkiej informacji handlowej (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z r. 2002, Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) przez OS.
 6. Po wypełnieniu i wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego na podany w formularzu rejestracyjnym adres email zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Pełna aktywacja konta następuje dopiero po zweryfikowaniu przez OS prawdziwość podanych danych w trakcie rejestracji. OS zastrzega, że w przypadku uznania podanych danych za wątpliwe, lub uznania je za niepełne odmówi aktywacji konta. OS nie odpowiada za rzetelność i prawdziwość danych podanych przez Użytkownika.
 7. Potwierdzenie Rejestracji w e-Kierowcy przez Użytkownika stanowi zawarcie umowy, której przedmiotem jest korzystanie z e-Kierowcy, na warunkach określonych w Regulaminie w celu ułatwienia zatrudnienia kierowcy zawodowego oraz późniejszy nadzór nad jego czasem pracy.
 8. W terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy nadanie pisma w placówce pocztowej operatora publicznego przed jego upływem i otrzymanie go przez OS). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach systemu e-Kierowcy, w szczególności: wysłał zapytanie do Kierowców zawodowych, potwierdził przyjęcie Zlecenia.
 9. W wyniku prawidłowej Rejestracji (potwierdzeniu rejestracji przez Użytkownika), system e-Kierowcy tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w systemu e-Kierowcy nazwy i hasła (logowanie). Konto wykorzystywane będzie między innymi do przekazywania Użytkownikowi informacji jak i oświadczeń woli OS.
 10. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie systemu e-Kierowcy. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie korzystania z usług systemu e-Kierowcy, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta w ramach e-Kierowcy jest przyporządkowany adres e-mail. Wszelkie oświadczenia oraz informacje skierowane na adres e-mailowy Użytkownika w ramach e-Kierowcy są uznawane za skutecznie doręczone z chwilą pierwszego zalogowania się Użytkownika na Koncie po wysłaniu oświadczenia lub informacji na wyżej opisany adres e-mail, co zostaje automatycznie potwierdzone przez e-Kierowcy.
 11. OS zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez system e-Kierowcy w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.
 12. OS może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy:
  1. działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię OS lub e-Kierowcy,
  2. w inny sposób szkodzą OS lub narażają na szkodę
  3. w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
  4. przeciwko Użytkownikowi toczy się postępowanie egzekucyjne, Użytkownik ogłosił upadłość, postępowanie naprawcze.
 13. Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem OS. Zawieszenie Konta nie zwalnia Użytkownika z ponoszenia opłat abonamentowych
 14. W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec OS i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez OS w ramach e-Kierowcy.
 15. Użytkownik, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować się, bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody OS. OS może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta także wówczas, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

§ 4 Aktualizacja danych firmy

 1. Użytkownik jest zobowiązany aktualizować dane firmowe podane w czasie rejestracji w systemie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przekazywania OS wyłącznie danych i informacji, które nie naruszają praw osób trzecich. OS nie odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich na skutek ujawnionych w e-Kierowcy zdjęć, znaków towarowych itp. przekazanych przez Użytkownika. Wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik przekazujący do e-Kierowcy zdjęcia, znaki towarowe oraz inne materiały.

§ 5 Wyszukiwanie i wybór Kierowcy zawodowego

 1. Firma transportowa za pośrednictwem wyszukiwarki e-Kierowcy wyszukuje Kierowcę zawodowego, który może wykonać zlecenie przewozu osób lub towarów. System zwraca listę kierowców na podstawie informacji podanych przez Firmę transportową podczas wyszukiwania: miejsca w którym kierowca będzie miał rozpocząć zlecenie oraz promienia wyszukiwania, wymaganej kategorii prawa jazdy. Warunkiem pomyślnie zgłoszonego zapytania jest prawidłowe wypełnienie formularza zapytania przez Firmę transportową.
 2. Kierowca zawodowy ma ograniczony czas na złożenie swojej oferty. Przyjmując Zlecenie Przewozu, Kierowca zawodowy musi podać szacunkowy koszt usługi. Informacje te są jedynie orientacyjne a ostateczny koszt wykonania usługi zostanie ustalony pomiędzy Firmą transportową a Kierowcą zawodowym po ustaleniu wszystkich szczegółów wyjazdu i warunków zatrudnienia.
 3. Firma transportowa otrzymuje wszystkie oferty Kierowców zawodowych (również informacje o odrzuceniu Zapytania) i na tej podstawie może wybrać jednego Kierowcę. Po zaakceptowaniu oferty wybranego Kierowcy transakcja zostaje otwarta, obie Strony otrzymują swoje dane kontaktowe.
 4. Firma transportowa jest zobowiązana do wprowadzania na bieżąco wszelkich informacji potrzebnych do zawarcia Zlecenia przewozu i podpisania umowy z Kierowcą zawodowym.
 5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy stronami jak i pozostałe czynności związane z realizacją Zlecenia przewozu będą wykonywać z pominięciem e-Kierowcy.
 6. Wszelkie informacje, potwierdzenia będą przesyłane na Konto adresata, do którego skierowana jest wiadomość.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe OS zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w §11 niniejszego Regulaminu.
 2. Dane Użytkownika określone w § 3 ust. 1 ujawniane są innym Użytkownikom jedynie w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia Zlecenia Przewozu i tylko w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia transakcji.
 3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od OS w związku
  z korzystaniem z e-Kierowcy. Otrzymane od OS informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z realizacją swoich umów zawartych
  za pośrednictwem e-Kierowcy.

§ 7 Prawa i obowiązki stron

 1. Użytkownik przystępując do e-Kierowcy zgodnie z § 3 ust. 3 zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Regulaminu oraz Zlecenia Przewozu zawartego między stronami.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z e-Kierowcy w sposób zgodny z Regulaminem. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych e-Kierowcy, w tym do logo e-Kierowcy, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w e-Kierowcy, przysługują OS. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących OS, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za pisemną zgodą OS.
 4. Użytkownik nie może korzystać z e-Kierowcy w sposób utrudniający funkcjonowanie systemu, a w szczególności:
  1. wysyłać masowych pakietów do stron,
  2. pobierać masowo całości lub części zawartości stron,
  3. wszelkie działania obniżające sprawność stron.
 5. Użytkownik celem zapewnienia sprawnego korzystania z e-Kierowcy powinien posiadać przeglądarkę internetową z włączoną obsługą ciasteczek (Coockies) i skryptów javascript.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania przyjętych na siebie zobowiązań wynikających z tytułu korzystania z e-Kierowcy.

§ 8 Reklamacje i odpowiedzialność prawna OS e-Kierowcy

 1. OS nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. OS w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Kierowcy do wykonania Umowy Przewozu, oraz za wypłacalność Klienta. OS nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkowników Zlecenia Przewozu.
 2. OS nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia Przewozu.
 3. OS nie odpowiada za przerwy w działaniu e-Kierowcy niezbędne do przeprowadzenia jego konfiguracji lub działań związanych z jego modyfikacją.
 4. OS odpowiada wobec Użytkownika jedynie za nieprawidłowe działania e-Kierowcy wynikające z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania OS.
 5. Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem e-Kierowcy Użytkownicy składają poprzez właściwe formularze znajdujące się w zakładce "Kontakt z OS".

§ 9 Opłaty i prowizje

 1. Usługi świadczone przez OS w ramach Giełdy e-Kierowcy są dzielą się na bezpłatne i odpłatne.
 2. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi odpłatne i ich opcje oraz zasady ich pobierania określa Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowiący jego integralną część.
 3. Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne transakcje i okresy abonamentowe. Użytkownikowi Konta, który wypełnił poprawnie dane teleadresowe firmy wystawiane są faktury VAT. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych zawartych na jego Koncie. Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez OS w ramach e-Kierowcy uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy OS: 43 1020 1390 0000 6102 0390 4851,
  lub 83 2490 0005 0000 4520 8475 2178, wskazany na stronie e-Kierowcy.
 4. Opłata abonamentowa ma charakter jednorazowy i niepodzielny. W przypadku zawieszenia Konta, zawieszenia dostępu do wybranych usług świadczonych w e-Kierowcy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron abonament nie podlega zwrotowi jak również nie podlega proporcjonalnemu rozliczeniu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do terminowego uiszczania na rzecz OS opłat i prowizji.
 6. Konto – profil Użytkownika bez opłaconego abonamentu nadal pozostaje aktywne w systemie Giełdy e-Kierowcy. Jego funkcjonalności zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 10 Polityka prywatności

 1. OS gromadzi następujące dane o Użytkowniku:
  1. numer IP komputera, z którego Użytkownik łączy się z e-Kierowcy.
  2. datę i czas korzystania z e-Kierowcy.
 2. OS zapisuje na komputerze, z którego korzysta Użytkownik informacje (tzw. cookies). Zapis tych danych jest warunkiem koniecznym do korzystania z e-Kierowcy celem utrzymania sesji Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności oraz koordynacji pracy e-Kierowcy.

§ 11 System ocen i komentarzy

 1. W ramach e-Kierowcy, Użytkownikom udostępniony jest system ocen i komentarzy, który służy do wymiany subiektywnych opinii o rzetelności i wiarygodności poszczególnych Firm transportowych i Kierowców zawodowych korzystających z e-Kierowcy.
 2. Treści komentarzy są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich Użytkowników e-Kierowcy.
 3. Komentarz może być pozytywny, negatywny albo neutralny i zawsze przyporządkowany jest do danego Konta i zarazem konkretnej usługi. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność prawną za umieszczone przez siebie komentarze i odpowiedzi.
 4. Komentarz powinien być zredagowany w sposób jasny, zrozumiały i nie może zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  2. danych kontaktowych podmiotów innych niż wystawiający komentarz czy odpowiedź Użytkownik, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nazwy (loginu), miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  3. adresów stron internetowych,
  4. treści o charakterze reklamowym.
 5. OS usunie komentarz, jeżeli taki nakaz będzie wynikał z prawomocnego orzeczenia sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej. OS może dowolnie zablokować możliwość wystawienia komentarza, usunąć albo edytować komentarz w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:
  1. komentarz lub odpowiedź naruszają zasady określone w § 12 ust.4,
  2. komentarz został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej transakcji, jeśli identyczny został już wystawiony właściwemu Użytkownikowi, a treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
  3. treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę, co do typu komentarza (pozytywny, negatywny, neutralny),
  4. komentarz został wystawiony przez Użytkownika, który działał z intencją zaszkodzenia drugiemu Użytkownikowi,
  5. treść komentarza zawiera znaki, które powodują, że lista komentarzy staje się nieczytelna.
  6. Wystawione komentarze zostaną unieważnione za zgodą obu Użytkowników uczestniczących w komentowanym zleceniu Przewozu, wyrażoną przy użyciu udostępnionych w tym celu na stosownej stronie e-Kierowcy formularzy. Komentarze zostaną unieważnione, jeżeli wniosek o unieważnienie zostanie złożony przez jednego z Użytkowników przy zachowaniu, co najmniej 30 dni od wystawienia komentarza a drugi Użytkownik odpowie pozytywnie na wniosek nie później niż w terminie 30 dni od jego otrzymania. Po unieważnieniu komentarza nie jest możliwe ponowne skomentowanie tej samej transakcji. Powyższa procedura unieważniania komentarzy może być wszczęta w stosunku do komentarzy wystawionych do danej transakcji tylko raz.
 6. Niedozwolone są działania Użytkownika lub osób działających w jego imieniu, których efektem może być sztuczne zawyżanie jego wiarygodności.

§ 12 Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z OS (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie (Edycja profilu - Usuń konto) formularza, obejmującego oświadczenie o wypowiedzeniu umowy oraz hasła. Umowa ulega wypowiedzeniu w momencie potwierdzenia danych z zastrzeżeniem, że Użytkownik uregulował należności wobec OS i sfinalizował umowy zawarte w wyniku korzystania z e-Kierowcy.
 2. Z ważnych przyczyn, w tym, w przypadku naruszenia regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać wypowiedziana przez OS ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Jeżeli umowa została wypowiedziana przez OS, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w e-Kierowcy bez uprzedniej zgody OS.

§ 13 Właściwość Prawna

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a OS, której przedmiotem są usługi świadczone przez OS w ramach e-Kierowcy jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez OS w ramach e-Kierowcy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby OS.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 14 Zasady korzystania z Wortalu e-Kierowcy

 1. W ramach systemu e-Kierowcy Administrator udostępnia Użytkownikowi miejsce na stronach www oraz serwerach należących do Administratora, na czas trwania umowy, z przeznaczeniem na umieszczenie Prezentacji w Serwisie Ogłoszeniowym na stronie internetowej www.e-Kierowcy.eu W ramach tych usług Użytkownik ma prawo oferować do sprzedaży swoje produkty i usługi, na zasadach określonych przez niniejszy regulamin i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wypełniając formularz rejestracyjny i dodając Prezentację w Serwisie Ogłoszeniowym Użytkownik oświadcza i potwierdza, że jest uprawniony do używania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego za pośrednictwem Prezentacji oraz że materiały i treści nie naruszają praw autorskich i innych praw na dobrach niematerialnych osób trzecich.
 3. Wypełniając formularz rejestracyjny i zakładając Prezentację Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora będących jego własnością, znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Prezentacji w Serwisie Ogłoszeniowym.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 1. Użytkownik zobowiązuje się do:
  a. chronienia danych osobowych Kierowców zawodowych składających oferty za pośrednictwem e-Kierowcy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
  b. niewykorzystywania Prezentacji w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa,
  c. realizowania swoich zobowiązań wobec Kierowców zawodowych zgodnie z ofertą prezentowaną za pośrednictwem Prezentacji
  d. chronienia danych użytkownika i haseł zabezpieczających, związanych ze świadczonymi przez Administratora usługami,
  e. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie identyfikatora lub haseł zabezpieczających innych Użytkowników Prezentacji w e-Kierowcy lub w jakimkolwiek innym systemie komputerowym,
  f. niepodejmowania prób korzystania z zasobów, do których dostęp jest związany z koniecznością posiadania odpowiedniego zezwolenia, w przypadku gdy Użytkownik nie posiada takiego zezwolenia,
 2. Administrator ma prawo do:
  a. sporządzania zestawień, raportów, statystyk itp., dotyczących ilości odwiedzin Prezentacji oraz wielkości i częstotliwości zleceń składanych przez Firmy transportowe,
  b. usunięcia Prezentacji wraz z zawartością w przypadku: naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu, ogólnych zasad korzystania z sieci Internet lub innych przepisów prawa, podania przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub ofercie, nieprawidłowych, nieprawdziwych lub nierzetelnych danych i informacji, bez podania przyczyn
  c. okresowego zawieszania bez uprzedzenia świadczenia usług w wortalu e-Kierowcy z powodu konieczności dokonania konserwacji lub modernizacji systemu komputerowego.
 3. Wszelkie prawa autorskie do wortalu e-Kierowcy oraz związanych z nim rozwiązań technologicznych (w tym kodów źródłowych oprogramowań) oraz Prezentacji przysługują Administratorowi.
ROZLICZENIA
 1. W zamian za świadczone usługi Użytkownik zobowiązuje się do terminowego opłacania na rzecz Administratora opłat abonamentowych (nie dotyczy pakietu bezpłatnego), stanowiących wynagrodzenie Administratora za świadczenie usług w wortalu e-Kierowcy. Wysokość opłaty abonamentowej jest określona w aktualnie obowiązującym cenniku Administratora.
 2. Okresami abonamentowymi (rozliczeniowymi) dla usług świadczonych przez Operatora są okresy miesięczne, kwartalne (trzymiesięczne), półroczne (sześciomiesięczne) lub dwunastomiesięczne (roczne). Wyboru okresu abonamentowego (rozliczeniowego) dokonuje Użytkownik w formularzu na stronie www.
 3. Dane wpisywane przez Użytkownika do formularza zamówienia, umowy podczas wypełniania, zostają automatycznie zapisywane w programie księgowym, i na ich podstawie zostaje wystawiona faktura proforma. Użytkownik ma obowiązek uiścić opłatę abonamentową na podstawie tej faktury w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wypełnienia formularza umowy przelewem na rachunek bankowy Administratora wskazany w fakturze.
 4. Nie uiszczenie w terminie opłaty, spowoduje automatyczne ograniczenie świadczenia usług przez Operatora z winy Użytkownika.
 5. Prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług w wortalu e-Kierowcy.
 6. Wszystkie opłaty abonamentowe są opłatami należnymi Administratorowi z góry i będą płatne na podstawie faktur.
 7. Zawieszenie przez Administratora świadczenia usług nie stanowi podstawy do zawieszenia lub ustania obowiązku opłacania abonamentu, ani też do obniżenia jego wysokości.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do pisemnego informowania Administratora o wszelkich zmianach danych dotyczących płatnika i odbiorcy faktur VAT, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich wystąpienia. W przypadku nie wypełnienia przez Użytkownika tego zobowiązania, przyjmuje się, że faktura została wystawiona prawidłowo, a Użytkownik zobowiązany jest do jej terminowego opłacenia.
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Administrator nie gwarantuje, że każdy rodzaj danych będzie spełniał wszelkie wymagania jakościowe, a informacje dostępne za pomocą połączeń międzysieciowych będą w pełni odpowiadały wymaganiom dotyczącym ich wiarygodności, dokładności i zupełności. W przypadku gdyby Prezentacja zawierała łącza i odnośniki do witryn internetowych prowadzonych przez strony trzecie Administrator oświadcza, że takie docelowe witryny nie są pod jej kontrolą i nie jest ona odpowiedzialna za treść (m.in. za dokładność, zgodność z prawem lub obyczajami) docelowej strony oraz łączy zawartych na docelowej stronie. Administrator nie jest odpowiedzialny za zgodność z prawem autorskim jakiejkolwiek docelowej witryny.
 2. W żadnym przypadku administrator nie jest i nie będzie stroną jakichkolwiek umów zawartych przez Użytkownika w związku z prezentowaniem jego oferty za pośrednictwem Prezentacji w Serwisie Ogłoszeniowym i nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki tych umów.
 3. Administrator nie odpowiada za system i sposób rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a Klientami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. treść oferty handlowej prezentowanej za pośrednictwem Prezentacji; pełną odpowiedzialność za nie ponosi Użytkownik,
  b. sposób wykorzystywania Prezentacji przez Użytkownika i jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania z wortalu e-Kierowcy (w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim),
  c. realizację zamówienia dokonanego za pośrednictwem Prezentacji
  d. szkody będące następstwem: niezgodnego z prawem wykorzystywania Prezentacji przez Użytkownika (również tym za szkody wyrządzone osobom trzecim), podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji w formularzu rejestracyjnym, podania nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji w ofercie handlowej, nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub innych przepisów.
  e. szkody będące następstwem ujawnienia lub posługiwania się przez osoby trzecie danymi użytkownika i hasłem zabezpieczającym Użytkownika,
  f. naruszenie przez Użytkownika praw, o których mowa w pkt. 5; pełną odpowiedzialność za ich naruszenie ponosi Użytkownik,
  g. jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie systemu i/lub utratę danych (w tym także spowodowane działaniem siły wyższej, awariami systemów i łączy innych dostawców, ingerencją władz i organów państwowych, administracyjnych lub samorządowych).
 4. Materiały reklamowe Produktów i Usług zamieszczone na wortalu e-Kierowcy, nie są ofertą w rozumieniu art. 66 k.c., a jedynie prezentacją i reklamą produktów oferowanych przez Administratora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Administratora na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym, informacji dotyczących niniejszego Regulaminu i cennika, a także innych informacji związanych z działalnością prowadzoną przez Administratora.
 2. W sprawach związanych z uzyskaniem zgody na wykorzystanie nazwy, logo lub materiałów publikowanych i dostępnych na stronach strony internetowej www.e-Kierowcy.eu należy kontaktować się z AJSET Sp. z o.o. wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@e-kierowcy.eu
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a także inne właściwe przepisy prawa.
 4. Spory związane ze świadczeniem usług rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

§ 15 Zmiany regulaminu

 1. OS zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez OS, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w e-Kierowcy zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na dotychczasowych zasadach.

§ 16 Załączniki

§ 1 Uwagi ogólne

 1. Wszystkie kwoty opłaty abonamentowej podane w niniejszych załącznikach są kwotami netto (nie zawierają podatku od towarów i usług, tj. VAT).
 2. Działając na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661), akceptuje się faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej przez określonego dostawcę.

Załącznik nr 1 Opłaty, prowizje, płatności za transakcje w e-Kierowcy.

§ 1 Usługi bezpłatne

 1. Tworzenie profilu Kierowcy zawodowego jest dostępne bezpłatnie.
 2. Kierowca zawodowy może bezpłatnie przeglądać otrzymane Zlecenia przewozu oraz je akceptować.

§ 2 Usługi płatne, opłaty i prowizje.

 1. Opłata abonamentowa za dostęp do Wyszukiwarki kierowców zawodowych:

  Opłata jest płatna za pełny miesiąc, lub jego wielokrotność (zasada elektronicznej portmonetki).

  Abonament Opłata (netto) Rabat Opłata po rabacie
  1 miesiąc 30 zł - -
  3 miesiące 90 zł 5% 86 zł
  6 miesięcy 180 zł 10% 162 zł
  12 miesięcy 360 zł 20% 288 zł
 2. Opłata abonamentowa za dostęp do systemu optymalizacji procesów zarządzania informacją oraz usługami:

  Opłata jest płatna za pełny miesiąc, lub jego wielokrotność (zasada elektronicznej portmonetki).

  Abonament Opłata (netto) Rabat Opłata po rabacie
  1 miesiąc 30 zł - -
  3 miesiące 90 zł 5% 86 zł
  6 miesięcy 180 zł 10% 162 zł
  12 miesięcy 360 zł 20% 288 zł
 3. Opłata abonamentowa za dostęp do systemu optymalizacji procesu planowania czasu pracy kierowców zawodowych::

  Opłata jest płatna za pełny miesiąc, lub jego wielokrotność (zasada elektronicznej portmonetki).

  Abonament Opłata (netto) Rabat Opłata po rabacie
  1 miesiąc 30 zł - -
  3 miesiące 90 zł 5% 86 zł
  6 miesięcy 180 zł 10% 162 zł
  12 miesięcy 360 zł 20% 288 zł
 4. Jednodniowy kod aktywacyjny SMS dostępu do wyszukiwarki płatny 5,00 zł. Kod można uzyskać wysyłając SMS o treści AP.EKIEROWCY na numer 73068.
 5. W pierwszym miesiącu użytkowania e-Kierowcy, Firma Transportowa otrzymuje pełną funkcjonalność konta i bezpłatny dostęp do wszystkich usług e-Kierowcy (przy zalogowaniu się w trzeciej dekadzie danego miesiąca, następny miesiąc jest bez opłat). Za każdy kolejny miesiąc korzystania z e-Kierowcy Firma transportowa może wykupić abonament na wystawiony pojazd który jest naliczany zgodnie z tabelą powyżej. Abonament jest płatny za pełny miesiąc, lub jego wielokrotność, w terminie do 7 dnia pierwszego miesiąca. Użytkownik sam może zdecydować w którym miesiącu chce wykorzystać dany abonament – zasada elektronicznej portmonetki.

Załącznik nr 2 Opłaty za Prezentację Firmy w wortalu e-Kierowcy

§ 1 Usługi bezpłatne

 1. Przeglądanie informacji zawartych w Wortalu jest bezpłatne i dostępne bez konieczności rejestracji i logowania.
 2. Dodawanie podstawowych ogłoszeń, komentarzy, wpisów na forum.
 3. Podstawowa Prezentacji Firmy - dane do niej są pobierane z bazy e-Kierowcy lub dodawane przez Użytkownika.

§ 2 Usługi płatne

 1. Opłaty za wyróżnienie Prezentacji na liście firm
  a. Pakiet Złoty: wyróżniający się kolor tła, pierwsze miejsca na liście, podstrona dotycząca oferty firmy wraz z adresem www strony firmowej, pełne dane kontaktowe, lokalizacja na mapie
  Abonament Opłata (netto) Rabat Opłata po rabacie
  1 miesiąc 50 zł - -
  3 miesiące 150 zł 5% 142,50 zł
  6 miesięcy 300 zł 10% 270 zł
  12 miesięcy 600 zł 20% 480 zł
  b. Pakiet Srebrny: wyróżniający się kolor tła, miejsca na liście powyżej wpisów podstawowych, podstrona dotycząca oferty firmy
  Abonament Opłata (netto) Rabat Opłata po rabacie
  1 miesiąc 20 zł - -
  3 miesiące 60 zł 5% 57 zł
  6 miesięcy 120 zł 10% 108 zł
  12 miesięcy 240 zł 20% 192 zł
  c. Baner reklamowy, cena ustalana indywidualnie w zależności od miejsca lokalizacji.

Prezes Zarządu
Jerzy Nowakowski